Åren med Miljöcentrum och
Miljö o Framtid
av Björn O. Gillberg

ÅR: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 HEM

2002

3G
Forskningsverksamheten har under året bl.a. inriktats på handläggningen av utbyggnaden av det s.k. 3G-nätet i Sverige. Projektet är det största industriprojektet i modern tid och sker till en kostnad av ca 50 miljarder kronor. Totalt skall bl.a. ca 8 000 3G-master uppföras före utgången av år 2003. Masternas höjd varierar mellan 40 - 90 meter.

Projektet utgör det största enskilda ingreppet i Sveriges landskapsbild någonsin. Masterna placeras genomgående i närheten av bostäder utan hänsyn till förfulning av landskapsbild och boendemiljö. Resultatet blir minskade fastighetsvärden, otrevnad och oro bland mastgrannarna över att dygnet runt utsättas för sändarnas pulserande mikrovågor. Under hösten 2002 har hundratals förtvivlade personer hört av sig till Miljöcentrum på mail, telefon och brevledes för att få hjälp med att stoppa olämpligt placerade master.

Miljöcentrum har med framgång engagerat sig i enstaka fall. I Sunne har Miljöcentrum, som ett rättssociologiskt projekt för enskildas räkning, till länsstyrelsen överklagat åtta bygglovsärenden. Avsikten är dels att hjälpa de som fått master ”inpå husknuten”, dels att dokumentera och studera beslutsprocessen. Hitintills har framkommit att byggnadsnämnderna ofta med rent rättsvidriga metoder agerar som vore de anställda av 3G-operatörerna.

VärmlandsMetanol
Förstudien angående en metanolfabrik i Hagfors har under året kompletterats med utredning beträffande möjligheten att utnyttja spillvärme från fabriken för att driva en pelletsfabrik. Kontakter har i frågan etablerats med EU och utländska intressenter förutom svenska sådana.

Cementa i Slite i Miljööverdomstolen
Under året har Miljöcentrum ingivit utredningar till Miljööverdomstolen ang. Cementas utsläpp av försurande kväveoxid i Slite. Bolagets utsläpp blir även framdeles ett av de största enskilda utsläppen i Sverige, om bolaget får sin vilja fram. Det, av Miljöcentrum till domstolen överklagade utsläppsvillkoret, innebär, att Cementa vid full produktion tillåts öka kväveoxidutsläppet med 600 årston, jämfört med vad som tidigare har beslutats av koncessionsnämnden, d.v.s. från 1 000 årston till 1 600 årston. Utsläppet är oacceptabelt bl.a. mot bakgrund av att Östersjön är svårt drabbad av övergödning.

Miljöcentrum har visat, att utsläppet till rimliga kostnader kan nedbringas till 80 årston. Därför yrkas inför Miljööverdomstolen, att bolaget under en tvåårig prövotid skall utreda möjligheten och kostnaden för att sänka kväveoxidutsläppet till en sådan nivå.

Framgång mot Eastman Chemical - fd SOAB
Miljöcentrum har, med framgång. ända sedan 1980-talet engagerats av ett stort antal mölndalsbor för att nedbringa utsläppen av hälsovådliga och illaluktande lösningsmedel till luften från dåvarande SOABs färgfabrik numera Eastman Chemical Sweden.

År 1997 tvingade Miljöcentrum genom en skadeståndsprocess bolaget att betala betydande skadestånd till ett tiotal grannfamiljer, samt att minska lösningsmedelutsläppet, så att luktstörningarna upphörde.

Dock har företaget under åren börjat använda stora mängder toluendiisocyanat (TDI) i produktionen. Årsanvändningen uppgår till ca 300 ton. TDI ger vid brand bl.a. upphov till cyanväte och är i sig själv mycket vådlig. Då tillstånd saknas för användningen har Miljöcentrum sedan 1995 försökt förmå den aktuella länsstyrelsen (Västra Götaland) att förbjuda hanteringen. Det har resulterat i att länsstyrelsen under året beslutat om en maximal användning om 100 årston. Bolaget och Miljöcentrum har överklagat beslutet till miljödomstolen i Vänersborg. Bolaget vill använda 300 årston TDI, allt under det att Miljöcentrum för 168 mölndalsbors räkning i första hand kräver totalförbud.

Södra Cell AB i Mönsterås
Miljöcentrum har sedan 1980-talet verkat för att nedbringa de stora kväveoxidutsläppen från Södra Cells massafabrik i Mönsterås. Slutliga utsläppsvillkor skall nu bestämmas av miljödomstolen i Växjö. Bolagets utsläpp har ökat till följd av den år 1998 av koncessionsnämnden beviljade produktionsökningen. År 1990 uppgick utsläppet till ca 400 årston. År 2001 uppgick utsläppet till 732 årston.

Bolaget yrkar nu om ett maximalt kväveoxidutsläpp på 1 000 årston. Det föreslagna villkoret svarar mot ett samlat utsläpp om 1,3 kg/ton massa. det skall jämföras med att dagens utsläppsnivå är 1,1 kg/ton massa. Miljöcentrum motsätter sig för en lokalt verksam yrkesfiskares räkning denna utsläppsökning och kräver en utsläppsminskning med 80-90 procent. Den samlade årskostnaden för Miljöcentrums krav skulle bli ca 65 miljoner kronor.

Arthur Tamplin flyttar hem
Miljöcentrums medarbetare sedan 1970-talet biofysikern Arthur Tamplin har efter välförrättat värv flyttat hem till barn och barnbarn i USA. Hans arbete har satt många spår i den svenska miljödebatten vad gäller kärnkraft, cancerframkallande kemikalier i vardagsmiljön och dödlighet hos olika yrkesgrupper och i olika regioner.

Citytunneln och Hallandsåsen
Under året har Miljöcentrum via sitt bolag Miljöcentrum AB liksom under föregående år fortsatt att fungera som miljökontrollant för Citytunnelprojektet och Hallandsåsenprojektet.


© Miljöcentrum 1999